Om SaulandUtbyggar vil med dette gjera kjend at det er søkt om konsesjon for å bygga og driva eit nytt kraftverk som gjer seg nytte av vasskrafta i Hjartdøla og Skogsåa. Utbyggingsområdet ligg i Hjartdal kommune. Om lag 2,5 km av Skogsåa grensar mot Notodden kommune. 
Sauland kraftverk inneber ei betre utnytting av kraftressursane i eit vassdragsområde som allereie er påverka av kraftutbygging. Verdien av eksisterande reguleringar vil auka monaleg ved ei utbygging av Sauland kraftverk.